Tag: پروتئین

پروتئین چیست ؟
درشت مغذی

پروتئین

پروتئین دسته ای از درشت مغذیهاست وپروتئین، ماده بسیار پیچیده ای که در همه موجودات زنده وجود دارد.  پروتئین ها ارزش غذایی بسیار بالایی دارند و مستقیماً در فرآیندهای شیمیایی ضروری برای زندگی نقش دارند.

ادامه مطلب